Σήμερα, η πρώτη μας σκέψη κάθε πρωί ανήκει στον καφέ.Πάνω από 400 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ καταναλώνονται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, αφού ο καφές αποτελεί το πιο δημοφιλές ρόφημα σε όλες τις ηπείρους και σε όλους τους πολιτισμούς.

1. Γενικοί όροι

 • Ο παρών διαδικτυακός τόπος, καλούμενος στο εξής “website“ έχει δημιουργηθεί για λογαριασμό της Εταιρείας με την επωνυμία ΣΙΣΚΟΣ Π. & ΣΠΕΡΔΟΥΛΗ Δ. Ο.Ε. με έδρα την Νέα Σμύρνη και ΑΦΜ 999569460 ΔΟΥ Νέας Σμύρνης και με διακριτικό τίτλο MISCELA DI BUON CAFFE, καλουμένης στο εξής η Εταιρεία. Tα πνευματικά δικαιώματα επί του website, του περιεχομένου του και του εικαστικού μέρους αυτού προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

 • Η πρόσβαση στο website πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για την προοριζόμενη χρήση του και για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους.

 

 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο του website, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανάρτησή τους στο website.

 

 • Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που διακρίνουν την Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο ή/ και τα προϊόντα αυτών, αποτελούν σήματα της Εταιρείας ή των τρίτων αυτών μερών ή/ και των δικαιοπαρόχων αυτών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους.

 

 • Η προμήθεια προϊόντων μέσω του website προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

 

2. Διαδικασία Παραγγελίας

 • Για να παραγγείλετε ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα της Εταιρεία όπως εμφανίζονται στο website θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που εμφανίζεται στο website. Θα πρέπει επίσης να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία που σας ζητούνται ως υποχρεωτικά. Πελάτη είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εισαγωγή των ορθών στοιχείων στα κατάλληλα πεδία.

 

 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώσει τηλεφωνικώς την παραγγελία μέσω του τηλεφωνικού αριθμού που έχετε δηλώσει.

 

3. Τρόποι Πληρωμής

 • Η καταβολή του αντιτίμου των παραγγελθέντων προϊόντων γίνεται είτε με χρέωση οποιασδήποτε από τις κάρτες που γνωστοποιούνται μέσω του website κατόπιν σχετικής εντολής του Πελάτη – νομίμου κατόχου της κάρτας είτε με αντικαταβολή. Εφόσον επιλέξετε την εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία της κάρτας (είδος αυτής, αριθμός της, ημερομηνία λήξης ισχύος της και τα 3 τελευταία ψηφία στο πίσω μέρος της κάρτας CVV ή CVC) καθώς και τα προσωπικά σας στοιχεία θα διαβιβαστούν σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής της Εταιρείας προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα τους και να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η  συναλλαγή σας.

 

 • Ο πελάτης, μέσω του website, οδηγείται σε ασφαλή ιστοσελίδα της Συνεργαζόμενης Τράπεζας, διασυνδεδεμένη με το website της Εταιρείας, όπου εισάγει τα απαιτούμενα σχετικά με την κάρτα του στοιχεία.

 

 • Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύει, είτε ηλεκτρονικά είτε εγγράφως, στοιχεία που σχετίζονται με τον αριθμό εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της κάρτας του κατόχου (CVV/VISA ή CVC/MC).

 

 • Η Συνεργαζόμενη Τράπεζα ελέγχει τα ανωτέρω στοιχεία της Κάρτας και ενημερώνει ηλεκτρονικά, για την έγκριση ή απόρριψη της συναλλαγής, αποστέλλοντας συγχρόνως και το μοναδικό κωδικό επιβεβαίωσης της συναλλαγής που αποδίδεται από την Συνεργαζόμενη Τράπεζα.

 

 • Κάθε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και εξουσιοδοτημένος χρήστης. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση πιστωτικής κάρτας τρίτου προσώπου απαιτείται η προσκόμιση έγγραφης ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης ή συναίνεσης του νομίμου κατόχου αυτής.

 

 • Η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει οποτεδήποτε στο πλαίσιο της παροχής και χρέωσης των υπηρεσιών την προσκόμιση από οποιονδήποτε χρήστη όποιων στοιχείων θεωρεί το ίδιο απαραίτητα (π.χ. αντίγραφο ΔΑΤ ή Διαβατηρίου ή/ και της πιστωτικής κάρτας, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας κ.λπ.) προκειμένου να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του προσώπου που παράγγειλε προϊόντα μέσω του website με αυτά του κατόχου της χρησιμοποιηθείσας πιστωτικής κάρτας αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κριθεί από την εταιρεία απαραίτητο. Η αποστολή των προϊόντων καθώς και οποιωνδήποτε εγγράφων, η αποστολή των οποίων δεν είναι δυνατή ή έγκυρη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πραγματοποιείται από την εταιρεία προς την ταχυδρομική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο χρήστης, η δε παράδοσή τους γίνεται έγκυρα προς οποιοδήποτε πρόσωπο εμφανισθεί ως διαμένων στη δηλωθείσα διεύθυνση.

 

4. Αίτημα Ακύρωσης Συναλλαγής (μόνο για συναλλαγή μέσω πιστωτικής κάρτας)

 • Σε περίπτωση αιτήματος ακύρωσης συναλλαγής με κάρτα, πριν την ολοκλήρωσή της από την Εταιρεία, δηλαδή πριν την αποστολή των προϊόντων, η Εταιρεία ακυρώνει τη συναλλαγή και δεν πραγματοποιείται χρέωση της κάρτας του Κατόχου. Σε περίπτωση που τα προϊόντα έχουν αποσταλεί δεν είναι δυνατή η ακύρωση της συναλλαγής.

 

5. Παράδοση των προϊόντων / παροχή υπηρεσιών

 • Η Εταιρεία αποστέλλει στον πελάτη τα παραγγελθέντα από αυτόν προϊόντα, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά. Κατά την παραλαβή των παραγγελθέντων προϊόντων αγαθών ο πελάτης  υπογράφει στο αποδεικτικό παράδοσης και παραλαβής της ταχυδρομικής εταιρείας.

 

6. Προστασία προσωπικών δεδομένων

 • Η πρόσβαση στο Website και η παραγγελία των προβαλλομένων σε αυτό προϊόντων προϋποθέτει τη γνωστοποίηση από τον εκάστοτε πελάτη των στοιχείων που κατά την κρίση της Εταιρείας είναι απαραίτητα για την επιτυχή και ασφαλή παραγγελία και αποστολή των προϊόντων. Οι πελάτες οφείλουν να γνωστοποιούν στην Εταιρεία τα αληθή στοιχεία τους που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παροχής. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων κάθε χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που οικειοθελώς εισάγει για το σκοπό της παραγγελίας, αποστολής και λήψης των αιτουμένων προϊόντων.

 

 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που γνωστοποιούν οι πελάτες για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει καθώς και σχετικών προσφορών ή/ και ανακοινώσεων, εφόσον ο συγκεκριμένος πελάτης έχει συγκατατεθεί.

 

 • Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από την Εταιρεία μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη Εταιρεία από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».

 

 • Οποιοσδήποτε χρήστης, εφόσον το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί οποτεδήποτε να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται στο πελατολόγιο της Εταιρείας, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους.

 

 • H συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούν οι πελάτες της Εταιρείας μέσω του website συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν. Η Εταιρεία δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο website χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ίδια ή συνεργαζόμενες με αυτόν επιχειρήσεις (Συνεργαζόμενη Τράπεζα, ταχυδρομική εταιρεία), με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλαγής σας με την Εταιρεία. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές μόνο κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

 

 • Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιούνται κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

 

 • Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει η οποία βρίσκεται υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του, η δε Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία από τυχόν πρόσβαση τρίτου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πελάτη.

 

7. Υπαναχώρηση

 • Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί, ήτοι δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση αποκλειόμενης της επιβάρυνσής του με δαπάνη άλλη από τα έξοδα επιστροφής. Η επιστροφή αποκλείεται για προϊόντα που αποτελούν τρόφιμα ή ποτά (συμπεριλαμβανομένου του καφέ και των προϊόντων του).

 

 • Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει τα καταβληθέντα από τον πελάτη ποσά εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπαναχώρησης του πελάτη .

 

 • Η επιστροφή των καταβληθέντων θα πραγματοποιείται με εντολή της Εταιρείας προς την Συνεργαζόμενη Τράπεζα για απόδοση/επιστροφή των καταβληθέντων στην Κάρτα με την οποία είχε ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Αν η εξόφληση είχε γίνει με αντικαταβολή, η επιστροφή των καταβληθέντων πραγματοποιείται από την ίδια την Εταιρεία.

 

8. Ρήτρα περιορισμού ευθύνης

 • Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για ελαττώματα ή έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων που δεν υφίσταντο κατά το χρόνο παράδοσης του προϊόντος, ή για οιαδήποτε πρόκληση ζημίας από τη χρήση του προϊόντος, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου του πελάτη ή τρίτου.

 

 • Η Εταιρεία δεν ευθύνεται επίσης για τη μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας σε περιπτώσεις συνδρομής γεγονότων που οφείλονται σε ανωτέρα βία. Σε περίπτωση έλλειψης άμεσης διαθεσιμότητας ορισμένων προϊόντων δεν καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση της συναλλαγής.

 

 • Στο βαθμό που το website περιλαμβάνει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων των διαδικτυακών τόπων αυτών ούτε και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκύψει από τη χρήση τους, και ο επισκέπτης αποδέχεται ότι έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

 

 • Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του website, δεν εγγυάται όμως την αδιάκοπη λειτουργία του ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα άλλως απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

 

 • Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του website ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του website ή/και σε αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

10. Λοιποί όροι

 • Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς.

 

 • Μη αποδοχή των παρόντων όρων ή παραβίαση αυτών εν όλω ή εν μέρει παρέχει τη δικαίωμα στην Εταιρεία να απορρίψει την παραγγελία του συγκεκριμένου πελάτη ή/ και να αποκλείσει την πρόσβασή του στο Website και στα αγαθά που παρέχονται μέσω αυτού.

 

 • Οι σχέσεις μεταξύ πελατών και Εταιρείας διέπονται από και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση της όποιας διαφοράς σχετικά είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.